نماتد

نماتد

تعریف نماتد(نماتود): به سرطانی شدن بافت ریشه نماتد(نماتود) گفته می شود، در این حالت ساختار ریشه گره گره شده و کارائی خود را که جذب مواد از خاک به گیاه است از دست می دهد. اینکار توسط یک نوع کرم حلقوی که مسبب اصلی نماتد است انجام می پذیرد.زمانی که Read more…

By جلال علیون, ago