پرش به محتوا

راهکار

شوری خاک

یکی از الزامات مهم قبل از احداث گلخانه ، بررسی شرایط خاکی و آبی منطقۀ مورد نظر است، چنانچه خاک یا آب محل احداث گلخانه متناسب با نوع گیاهان مورد نظر جهت کاشت در گلخانه نباشند به هیچ عنوان نسبت به احداث گلخانه اقدام نکنید. بارها شنیده شده است که بعضی از افراد چنین استنباط می کنند که با تعویض خاک این محل می توان این مشکل را برطرف کرد، این در حالیست که تجربه نشان داده است به دلیل تبایل یونی خاکها باهم بعد از گذشت مدت زمان محدودی دوباره خاک تعویض شده نیز شور خواهد شد. البته می توان مشکل شوری آب که در نهایت به شوری خاک منجر خواهد شد را با دستگاه های آب شیرین کن برطرف کرد که در اینجا هم باید به صرفۀ اقتصادی این کار دقت کرد چرا که این کار بسیار هزینه بر خواهد بود.